fbpx
NivonJong Zin In Een Avontuurtje

Privacybeleid

Gegevens die NivonJong registreert

NivonJong vraagt naar je naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer.

Waarom NivonJong deze gegevens nodig heeft

NivonJong gebruikt je geboortedatum om te kijken of je binnen onze doelgroep valt. Je e-mailadres en eventueel je telefoonnummer gebruiken we om contact op te nemen met nieuws over de activiteit waar je je voor hebt aangemeld. Je lidmaatschapsnummer wordt gebruikt om te checken of je echt Nivonlid bent en recht hebt op de ledenkorting.

Hoe lang NivonJong gegevens bewaart

Als je lid bent van Nivon en je uitschrijft, worden je gegevens nog twee jaar bewaard. De gegevens worden daarna verwijderd. Als je je via de website hebt aangemeld voor een activiteit, bewaart NivonJong de gegevens van dat formulier gedurende dat kalenderjaar. Aan het eind van het kalenderjaar waarin de activiteit heeft plaatsgevonden, verwijdert NivonJong de gegevens.

Deelname meerdaagse activiteiten met overnachtingen

Naast de persoonsgegevens wordt mogelijk een contactadres voor noodgevallen en een bijzonder medisch gegeven genoteerd. Dit wordt door de verantwoordelijke voor het organiseren van de reis, het kamp of de meerdaagse activiteit geregistreerd. Na afloop van de reis, het kamp of de meerdaagse activiteit worden deze extra gegevens verwijderd.

Foto’s bij deelname activiteiten

Door deel te nemen aan een activiteit geef je toestemming om foto’s van de activiteit te plaatsen op de website van NivonJong, social media van NivonJong en mogen de foto’s gebruikt worden voor promotie van toekomstige activiteiten. Indien je dit niet wilt of als er een foto is geplaatst die je verwijderd wilt hebben, kan je contact opnemen met info@nivonjong.nl.

Website

NivonJong maakt op de website gebruik van cookies. Daarnaast gebruikt NivonJong Google Analytics. Dit wordt gebruikt door NivonJong om informatie te verkrijgen over het gebruik van de website.

Delen van gegevens

NivonJong deelt geen gegevens met derden, tenzij het om een wettelijke verplichting gaat.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je kunt ten alle tijden contact opnemen met info@nivonjong.nl als je je gegevens wilt aanpassen, inzien of verwijderd wilt hebben.

Algemene voorwaarden

Inschrijving

De deelnemer verklaart dat hij fysiek en mentaal in staat is aan het programma deel te nemen.

De hoofdboeker heeft het recht om binnen 24 uur na inschrijving deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Dit recht geldt tot 8 weken voor vertrek.

Iedere deelnemer moet een afzonderlijk formulier gebruiken; alleen meereizende huisgenoten kunnen zich gezamenlijk op één formulier inschrijven. Gaat er een minderjarige deelnemer, die niet bij het gezin hoort, met een reis mee? In dat geval kun je dit kind wel mee inschrijven op het formulier, en heeft NivonJong een verklaring nodig van de ouders/verzorgers van deze minderjarige dat ze de verantwoordelijkheid overdragen aan een specifieke meerderjarige. Deze verklaring kun je via het reactieformulier doorgeven. (Daarin vermelden de ouders/verzorgers van het meereizende kind hun naam, (nood)telefoonnummer, om welk kind, welke reis en welke volwassene het gaat, en een regel dat je de verantwoordelijkheid overdraagt.)

NivonJong behoudt zich te allen tijde het recht voor personen van deelname uit te sluiten, wanneer er een vermoeden bestaat, dat de lichamelijke of geestelijke toestand van de betreffende persoon het welslagen van de activiteit is in gevaar zou kunnen brengen. NivonJong kan ook reizigers van (voortzetting van) de reis uitsluiten, wanneer de betrokkene zodanig hinder en last oplevert, dat een goede uitvoering van de reis moeilijk wordt of kan worden. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger, als en voor zover de gevolgen van de hinder en last hem/haar kunnen worden toegerekend. Dit geldt ook wanneer hinder of last voortkomt uit blessure, ziekte of handicap, die bekend is bij de reiziger vóór vertrek en niet bekend en besproken is met NivonJong.

Wachtlijst

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor een reis voor zover de inschrijving geopend is, en voor zover er plaats is. Als er geen plaats meer is, vraagt de reisadministratie of ze op de wachtlijst voor die reis gezet willen worden. Als bevestigend geantwoord wordt, plaatst de reisadministratie deze aanmelder(s) op de wachtlijst, rekening houdend met de volgorde van de bevestiging. Als een plaats op een volle reis vrij komt, vraagt de reisadministratie de eerste (hoofd)boeker op de wachtlijst of hij mee wil op deze reis, met het verzoek binnen 24 uur te reageren. (Dat kan mondeling of schriftelijk.) Als er binnen die termijn geen bevestiging volgt, neemt de reisadministratie contact op met de volgende (hoofd)boeker. Als wel bevestiging binnen die termijn volgt, schrijft de reisadministratie deze boeker(s) in als deelnemer. Als de inschrijving al gesloten is, gebeurt dat pas na instemming van de begeleiders, dit vanwege mogelijke praktische bezwaren rond vervoer, accommodatie of verzorging. Bij inschrijving als deelnemer gelden alle gebruikelijke afspraken rond betaling en annulering.
Op de wachtlijst staan brengt geen kosten met zich mee, maar heeft als enige recht een volgorde van aanbieden van een deelnemersplek. Het is niet mogelijk om een optie op een deelnemersplek te nemen, tenzij het gaat om een boeking met een vereiste 1-persoons-kamer.

Betaling

Na inschrijving voor een reis stuurt NivonJong uiterlijk 2 weken voor aanvang een factuur. 48 uur voor aanvang van de activiteit moet het geld betaald zijn.

Lidmaatschap van het Nivon

Nivonleden betalen een lagere reissom dan niet-leden. Het verschil is ongeveer gelijk aan een jaar-lidmaatschap. Hier kun je lid worden van het Nivon.

Voorbehoud prijzen

Reissommen zijn berekend op basis van de gegevens, die op het moment van het samenstellen van de reis beschikbaar waren. Slechts bij niet-tijdige betaling kan NivonJong, uiterlijk tot twintig dagen voor vertrek, de reisprijs verhogen in verband met wijzigingen in vervoerskosten, heffingen of toepasselijke wisselkoersen. De reiziger kan de prijsverhoging afwijzen, waarop NivonJong het recht heeft de reisovereenkomst op te zeggen.

Doorgang

Bij onvoldoende belangstelling kan NivonJong besluiten de reis te annuleren. Dit maken we uiterlijk tien dagen voor vertrek aan de deelnemers bekend. NivonJong stort daarop de gehele reissom terug.

Annulering

Annulering door de deelnemer dient schriftelijk te gebeuren (per brief, per reactieformulier, of per mail). Bij annulering tot 7 dagen voor de aanvangsdatum van de reis zijn de annuleringskosten gelijk aan het bedrag van aanbetaling. Bij annulering binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, is het annuleringsbedrag gelijk aan de reissom. Het is aan te raden een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering door Nivon hoeft Nivon alleen de al gestorte deelnemersgelden terug te betalen; een eventueel tegelijk afgesloten lidmaatschap blijft onverminderd gelden.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor financiële schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de reis zelf organiseert. De reisorganisator is niet aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen op een door hem afgesloten verzekering, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering.

Reisverzekering

De deelnemer is verplicht voor reizen naar het buitenland een passende reisverzekering af te sluiten. Ten minste gedekt moeten zijn: de medische kosten, ongevallen en reddings- en repatriëringskosten). Dit heeft een reden. NivonJong heeft de verplichting om een in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen. Dat is lastig als we niet kunnen terugvallen op de hulp van een alarmcentrale. (Een basis-zorgverzekering is onvoldoende, en ook met een aanvullende ‘buitenland’-polis zijn repatriëringskosten gewoonlijk niet gedekt.)

Portretrecht

Beeldmateriaal van reizen wordt door NivonJong alleen gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de auteur (fotograaf). NivonJong gebruikt dit materiaal zorgvuldig en binnen de wettelijke kaders van het portretrecht, en zal het beeldmateriaal niet naar derden verspreiden.